viljelijät

Viljelijöinä ovat Ari ja Ira Hellstén.  He asuvat tilan vanhassa päärakennuksessa. Ari vastaa peltoviljelystä konetöineen sekä karjanhoidosta. Ira on puutarhuri ja lampuri, joka on innostunut villan kasvivärjäämisestä. Tilalla työskentelee heidän lisäkseen italiainen BINGN opiskelija Silvestre Marcato.

Tilalla työskentelyn ohella Ari pyörittää maatalouspalveluja tuottavaa yritystään AH-Toimi Oy:tä.  Ira on aktiivinen Biodynaamisen yhdistyksen toiminnassa ja toimii tällä hetkellä yhdistyksen puheenjohtajana.

Kurjen maatilalla on viljelyssä noin 33 hehtaaria biodynaamisesti hoidettuja peltoja ja luonnonlaitumia. Näistä 16,5 ha on vuokrattu Kurjen tilan Oy:lta ja loput naapureilta tai Vesilahden kunnalta. Kotieläimiksi on tietoisesti valikoitu alkuperäisrotuja, joiden katsotaan soveltuvan hyvin määrän sijaan laadullisuutta korostavaan biodynaamiseen tuotantoon. 


biodynaaminen viljely

Biodynaaminen viljely on vanhin luonnonmukaisen viljelyn suuntauksista. Se on lähtöisin monivaikutteisesta kulttuurin kehityshankkeesta, jonka alullepanijana oli Rudolf Steiner.

Biodynaaminen viljely perustuu luonnonvarojen kestävään käyttöön. Maan hedelmällisyyttä vaalitaan kompostoinnin, viherlannoituksen, vuoroviljelyn ja biodynaamisten ruiskutteiden (preparaattien) avulla. Kemiallisia lannoitteita ja torjunta-aineita ei käytetä eikä geenimanipuloituja kylvösiemeniä ja rehuja. Biodynamiikassa korostetaan lisäksi, että jokainen meistä voi löytää itsestään sekä tutkijan että taiteilijan. Luonnon aistiminen ja omat havainnot antavat tietoa yhtä lailla kuin maanviljelyksen ekologian tai uusimpien viljelytekniikoiden ymmärtäminen. Henkilökohtainen yhteys tilan ja sitä ympäröivän luonnon tapahtumiin korostuu.

Vankan biologisen ja ekologisen perustan lisäksi tälle viljelymenetelmälle on tyypillistä dynaaminen ajattelutapa. Laajennettu luonnontieteellinen näkemys auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia ja vuorovaikutussuhteita. Biodynaamisen viljelyn ekologia ulottuu ”siniseltä planeetaltamme” aina auringon ja tähtitaivaan kosmisiin ulottuvuuksiin. Työskentely maataloudessa asettuu osaksi luonnon suuria rytmejä.

 

omavarainen tilakokonaisuus

Biodynaamisessa viljelyssä korostetaan omavaraisen ja omaleimaisen tilakokonaisuuden merkitystä elintarvikkeiden tuotannon perusyksikkönä. Tilakokonaisuus muodostaa oman ekosysteeminsä, joka lisää maaseutuluonnon monimuotoisuutta. Kokonaisuuteen kuuluvat tilan maan, viljelykasvien ja kotieläinten lisäksi myös ihmiset ja koko tilaa ympäröivä luonto. Eläinten riittävä liikkumavapaus on yhtä tärkeä kokonaisuuden osa kuin vaikkapa tilalla järjestettävät vuodenaikajuhlat, jotka kohottavat irti arjesta ja antavat voimaa tarttua jokapäiväisiin askareisiin.

Lisää aiheesta: Maatalouskurssi, Rudolf Steiner

 

IMG_0831.JPG